پایه: کلاس:
روزهای هفته 7 8 9 10 11 12 13 14
شنبه      
07:45 تا 09:15
دینی
09:30 تا 11:00
ریاضی
11:15 تا 12:30
نگارش
12:45 تا 14:15
فارسی
   
یکشنبه      
07:45 تا 09:15
شیمی
09:30 تا 11:00
تربیت بدنی
11:15 تا 12:30
زیست
12:45 تا 14:15
عربی
   
دوشنبه      
07:45 تا 09:15
زیست
09:30 تا 11:00
فیزیک
11:15 تا 12:30
فیزیک
12:45 تا 14:15
جغرافیا
   
سه شنبه      
07:45 تا 09:15
شیمی
09:30 تا 10:45
زبان انگلیسی
11:00 تا 11:45
آمادگی دفاعی
11:45 تا 12:30
زبان انگلیسی
12:45 تا 14:15
آمادگی دفاعی
   
چهارشنبه      
07:45 تا 09:15
ریاضی
09:30 تا 11:00
فیزیک
11:15 تا 12:30
آزمایشگاه
12:45 تا 14:15
تفکر و سواد رسانه ای
   
پنج شنبه                                                                
جمعه